Бүтээгдэхүүн Лабораторийн тоног төхөөрөмж

Нүүрсийг олон талаас нь өндөр нарийвчлалтай судалж, туршилт шинжилгээ хийх, мэдээлэл боловсруулах, авто зам, барилгын материалын бат бөх, хялбар ажиллагаа, барьцалдах чанарыг судалж, шаардлага хангасан материал, хийц, технологийг илрүүлэхэд эдгээр тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглана.

НҮҮРСНИЙ ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

  • Нүүрсний нийт хүхэрийн агуулгыг тодорхойлох зориулалттай автомат төхөөрөмж 
  • Нүүрсэнд агуулагдах нүүрстөрөгч, устөрөгч, азот нэг дээжээс зэрэг тодорхойлох зориулалттай автомат төхөөрөмж
  • Илчлэг тодорхойлох автомат төхөөрөмж /калориметр/
  • Дулаан ялгаруулалтыг хэмжих автомат төхөөрөмж /термогравиметр-TGA/
  • Нүүрсний хагас коксжуулалтын давирхайн гарц тодорхойлох Фишерийн реторт  төхөөрөмж
  • Нүүрсний петрографийн шинжилгээний дээж бэлдэх иж бүрдэл төхөөрөмж
  • Нүүрсний тигелийн хөөлтийн тоог тодорхойлох зориулалттай төхөөрөмж

АВТО ЗАМ, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

  • Авто зам, барилгын салбарт хэрэглэгдэж буй материалын хийц, бат бөх чанарыг шалгах зориулалтын орчин үеийн хялбар ажиллагаатай, өндөр нарийвчлалтай тоног төхөөрөмжүүд

БАГАЖ